Oferta specjalna! 10% rabatu z kodem: NOWY10

Prawo odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych zasadach, przy czym za Konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach, ani prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.
A. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy nas powiadomić (Paket24 GmbH, ul. Rzepińska 7, 69-100 Słubice, tel.: 00 48 616 781 314, E-Mail: info@vidian-design.com) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą Konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku Konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o niezwłoczne odesłanie towaru w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy, na adres:
Paket24 Gmbh, Rzepińska 7, 69-100 Słubice.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Bezpośrednie koszty zwrotu szacuje się maksymalnie od 30 - 300 zł w odniesieniu do takich towarów, które z natury nie mogą być nam zwrócone pocztą (towary spedycyjne).
Wyłączenie prawa zwrotu lub jego przedwczesne wygaśnięcie
Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku zamówienia produktu, który został przygotowany w sposób indywidualny według potrzeb Zamawiającego. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów dotyczących dostaw opieczętowanych towarów, które ze względów ochrony zdrowia oraz higienicznych nie mogą zostać zwrócone po zdjęciu pieczęci.
Prawo do odstąpienia nie odnosi się do Konsumentów, którzy w chwili zawiązania umowy nie należą do żadnego z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz których jedyne miejsce zamieszkania i adres do doręczeń w chwili zawiązania umowy leży poza Unią Europejską.
Ogólne wskazówki
1) Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru
Towar należy odesłać w miarę możliwości w oryginalnym  opakowaniu wraz z całym osprzętem oraz ze wszystkimi elementami opakowania. W razie konieczności należy dołączyć dodatkowe opakowanie ochronne. W przypadku, gdy Konsument nie dysponuje już oryginalnym opakowaniem, powinien zadbać o odpowiednie opakowanie, zabezpieczające towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
2) Prosimy o nieodsyłanie towaru bez opłaconej przesyłki
3) Zastosowanie się do uwag ogólnych zawartych w punkcie 1) i 2) nie stanowi warunku skutecznego
wykonania prawa odstąpienia od umowy.
Formularz odstąpienia od umowy
Jeżeli chce Pani/Pan odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać na poniższy adres:
Paket24 GmbH
ul. Rzepińska 7
69-100 Słubice
Tel. 0048 61 678 13 14
E-Mail: info@vidian-design.com

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*)/poniższych usług (*)
Zamówienie z dnia (*) ____________ / otrzymanych  w dniu (*) __________________
________________________________________________________
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów)
_____________________________________________________
Adres Konsumenta(-ów)
Podpis Konsumenta/(-ów) (w przypadku oświadczenia w formie papierowej)
_________________________
Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Masz pytania w sprawie pokrowców lub przebiegu transakcji?

Prosimy o kontakt!

Skontaktuj się z nami!