Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania
1.1. Ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) firmy VIDIAN UG, Regattastr. 55, 12527 Berlin, działającej pod nazwą Vidian (dalej zwaną "Sprzedawcą"), obowiązują dla wszystkich umów, które Konsument lub firma (następnie zwany Klientem) zawierają odnośnie zakupu produktów lub usług ze sklepu online.
1.2 Postanowienia ogólne tyczą się również zakupu bonów, chyba że wyraźnie zostało postanowione inaczej.
1.3 „Konsument” w myśl niniejszych OWH to osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej części nie można przypisać ani działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej. „Przedsiębiorca” w myśl niniejszych OWH to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną działająca przy dokonaniu czynności prawnej wykonując działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.
§ 2 Zawarcie umowy
2.1 Opisy usług i produkty, umieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, nie stanowią ofert wiążących dla Sprzedawcy, lecz służą składaniu wiążących ofert przez Klienta.
2.2. Umowa dochodzi do skutku przez ofertę i jej przyjęcie.
2.3. Udzielenie oferty następuje w jeden z dwóch poniżej opisanych sposobów.
a) Jeżeli Klient wybierze wzór ze strony Sprzedawcy lub też pokrowce na konkretny model mebli IKEA, może złożyć zapytanie za pomocą formularza zamówienia na stronie Sprzedawcy. Poprzez kliknięcie przycisku „zamów” z obowiązkiem zapłaty dochodzi do złożenia prawnie wiążacej oferty dla Sprzedawcy. Poza tą formą Kupujący może złożyć zamówienie telefonicznie, za pomocą faksu, maila oraz wysyłając przesyłkę pocztową z prośbą o skopiowanie danego pokrowca.
b) Klient składa ofertę również w przypadku wysłania pokrowców do skopiowania na adres Sprzedawcy. W tym celu udaje się na stronę Sprzedawcy, wybiera w pierwszym etapie odpowiedni materiał, a w drugim etapie drukuje etykietę na przesyłkę. Etykieta zostaje wysłana mailowo. Po wydrukowaniu nakleja etykietę na przesyłkę i wysyła na koszt Sprzedawcy. Po otrzymaniu przesyłki Sprzedawca sprawdza nadaną przesyłkę i po ocenie zakresu pracy i stopnia skomplikowania przedstawia Klientowi ofertę. Oferta jest wysyłana za pomocą maila.
2.4 Akceptacja oferty następuje zgodnie z formą oferty, pod warunkiem spełnienia jednego z dwóch następujących wariantów:
a) W przypadku udzielenia oferty według 2.3 a) Sprzedawca może przyjąć ofertę w ciągu 5 dni, poprzez przesłanie Klientowi za pomocą formy pisemnej lub też cyfrowej (mail, faks) potwierdzenia, przy czym kluczowe jest dostarczenie tej informacji do Klienta, albo za pomocą dostarczenia Klientowi zamówienia, przy czym kluczowe jest dostarczenie towaru Klientowi, lub poprzez wysłanie żądania zapłaty do Klienta po złożonym przez niego zamówieniu.
W przypadku zaistnienia obu wariantów, kluczowym jest moment, kiedy do skutku dochodzi pierwszy z nich i wtedy następuje zawarcie umowy. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi oferty w terminie, następuje jej odrzucenie, skutkujące zwolnieniem Klienta z jakikolwiek zobowiązań.
Termin do przyjęcia oferty zaczyna się o ile Klient wybrał opcję ""prześlij własny materiał"", w dniu w którym oferta została wysłana jak i również kiedy materiał został dostarczony do Sprzedawcy; w innym wypadku, w dniu przesłania oferty przez Klienta kończy się z upływem piątego dnia od przesłania oferty.
b) W przypadku oferty zgodnie z 2.3.b) Klient może zaakceptować ofertę Sprzedającego wysłaną pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od otrzymania linku, klikając link, przeglądając ofertę online, a następnie akceptując ją, klikając przycisku potwierdzenia procesu zamówienia („Do zapłaty”). Jeśli Klient nie zaakceptuje oferty Sprzedającego w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego Sprzedawca nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.5 W przypadku, gdy Klient przygotowuje ofertę Sprzedawcy zgodnie z 2.3a), przy czym wybiera opcję "wyślij własny materiał" i po jego przesłaniu nie dochodzi do zawarcia umowy, Klient może według uznania albo odebrać/zlecić odbiór materiału z siedziby Sprzedawcy lub zwrócić się z prośbą o jego odesłanie. W przypadku wyboru ostatniej opcji, Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Sprzedawcę.
Jeżeli Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą w celu rozpoczęcia umowy zgodnie z punktem 2.3b), a następnie umowa nie zostanie zawarta (punkt 2.4b), Klient może odebrać materiał z adresu Sprzedawcy.
2.6 Niezależnie od rodzaju umowy Sprzedawca zapisuje tekst umowy w formie, w jakiej został on wyświetlony w formularzu internetowym (2.3a), 2.4a) lub na stronie internetowej. Po sfinalizowaniu umowy Sprzedawca dostarczy Klientowi kopię aktualnych warunków, zasad anulowania oraz treść umowy w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list). Ponadto tekst umowy jest zapisywany na stronie internetowej Sprzedawcy, a Klient ma do niego dostęp poprzez swoje konto Klienta chronione hasłem, pod warunkiem, że Klient utworzył takie konto za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego przed złożeniem zamówienia.
2.7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pomocą formularza zamówienia online Sprzedającego, Klient może stale poprawiać wprowadzone przez niego informacje za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie informacje, które zostały wprowadzone przed złożeniem zamówienia, są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia, a następnie można je poprawić przy użyciu zwykłych funkcji klawiatury i myszy.
Gdy kontakt zostanie zainicjowany zgodnie z opisem w sekcji 2.3b), Klient może poprawić swoje dane, aż do kliknięcia przycisku "zażądaj etykiety wysyłki teraz". Można to zrobić za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.
2.8 Językiem umowy jest język polski.
2.9 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty e-mail i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysłane przez Sprzedającego mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności, przy korzystaniu z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zamówione przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.
§ 3 Zasady anulowania
Konsumentom przysługuje prawo do anulowania zamówienia.
b. Więcej informacji na temat prawa do anulowania można znaleźć w zakładce „Prawo do anulowania”.
c. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a ich jedyny adres zamieszkania i miejsce doręczenia znajdują się poza Unią Europejską.
§ 4 Ceny i płatności
4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu Sprzedającego, podane ceny są cenami netto, które nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej. Jeśli ma to zastosowanie, wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Te koszty obejmują; koszty poniesione w wyniku przelewu pieniędzy za pośrednictwem instytucji kredytowych (na przykład opłaty za przelew, opłaty za kursy wymiany) lub podatki przywozowe (na przykład cła). Takie koszty mogą zostać poniesione przy przekazywaniu środków, nawet jeśli dostawa nie jest dokonywana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient organizuje płatność z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.3 Klient ma do wyboru różne opcje płatności. Są one określone na stronie internetowej Sprzedawcy.
4.4 Jeżeli Klient zdecydował się zapłacić z góry, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.
4.5 Kiedy płatności są dokonywane przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europe) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"). "), z zastrzeżeniem warunków korzystania z serwisu PayPal, które można przeczytać na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.Jeśli klient nie ma konta PayPal, warunki dotyczące płatności bez konta PayPal będą skuteczne. Można je przejrzeć pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
§ 5 Warunki wysyłki i dostawy
5.1 Towary zostaną dostarczone na adres dostawy określony przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
5.2 Towary dostarczane przez naszą firmę transportową będą dostarczane bezpłatnie najbliżej adresu dostawy, chyba że podano inaczej w informacjach o dostawie na stronie internetowej Sprzedawcy.
5.3 Jeżeli firma transportowa odeśle towar Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszt nieudanej dostawy. Nie dotyczy to sytuacji, w których Klient skorzysta  z prawa do anulowania, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do nieudanej dostawy lub jeśli czasowo nie mógł przyjąć towarów. Dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca nie poinformował Klienta o terminie dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeżeli Klient jest firmą, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na Klienta, gdy tylko Sprzedawca dostarczy towar firmie transportowej lub innej osobie odpowiedzialnej za realizację przesyłki.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na Klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru po dokonaniu dostawy. Odstępstwo od tego wówczas gdy: ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towarów sprzedawanych Konsumentom, gdy tylko Sprzedawca dostarczy towary do firmy transportowej lub osoby lub instytucji, które w inny sposób zamierzają zrealizować dostawę, jeżeli Klient sam zlecił firmie transportowej lub instytucji, która w inny sposób jest odpowiedzialna za wykonanie dostawy, a Sprzedawca nie wyznaczył wcześniej tej osoby ani instytucji Klientowi.
5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku dostawy od dostawcy, nieprawidłowości, niezgodności lub nieterminowości. Dotyczy to tylko sytuacji, w których Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieudaną dostawę. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu uzyskania towaru. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, jeśli towary nie są dostępne lub tylko częściowo dostępne. Zwrot zostanie dokonany natychmiast.
5.6 Jeżeli Klient chce odebrać towar, Sprzedawca poinformuje Klienta pocztą elektroniczną, że towary są gotowe do odbioru. Klient może odebrać towar po otrzymaniu e-maila i po uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W takich przypadkach nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.
5.7 Kupony upominkowe zostaną wysłane do Klienta w następujący sposób: na e-mail.
§ 6 Zachowanie tytułu
6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Klienta.
6.2 Jeżeli Klient jest firmą, Sprzedawca zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu uregulowania wszystkich zaległych rachunków wynikających ze stosunków handlowych.
6.3 Jeśli Klient jest firmą, ma prawo do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności. Klient powinien pobrać wszystkie zaległe należności (w tym VAT) od stron trzecich. Ten przydział ma zastosowanie niezależnie od tego, czy towary zostały odsprzedane ze zmianami lub bez nich. Klient pozostaje upoważniony do odbioru należności nawet po cesji. Prawo Sprzedającego do samodzielnego odebrania zaległych należności pozostaje nienaruszone. Sprzedawca nie będzie jednak pobierał należności, dopóki Klient będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych Sprzedającego, nie zalega z płatnością i nie złożono żadnego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
§ 7 Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. Odstępstwo od tego:
7.1 Firmy
- nieistotna wada zasadniczo nie uzasadnia roszczenia z tytułu wad;
- Sprzedawca może wybrać rodzaj dodatkowych świadczeń;
- okres przedawnienia w przypadku wad dotyczących nowych towarów wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka;
- prawa i roszczenia dotyczące wad są wykluczone w przypadku towarów używanych;
- przedawnienie nie rozpoczyna się ponownie, jeżeli dostawa zastępcza odbywa się w zakresie odpowiedzialności za wady;
7.2 Konsumenci: okres przedawnienia roszczeń z tytułu wadliwych towarów używanych wynosi jeden rok od momentu otrzymania towaru przez Klienta, z wyjątkiem ograniczenia w następnym akapicie.
7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie powyższego okresu przedawnienia nie mają zastosowania
- w przypadku przedmiotów, które nie zostały użyte zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i w ten sposób spowodowały jego wadliwość,
- szkód powstałych w wyniku uszczerbku na zdrowiu, życiu lub zdrowiu, które wynikają z umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę lub umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę lub umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika sprzedającego,
- inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę lub rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub osobę zatrudnioną do wykonania zobowiązania
- w przypadku, gdy Sprzedawca nieuczciwie ukrył wadę.
7.4 Ponadto ustawowe okresy przedawnienia dla prawa regresu pozostają nienaruszone przez przedsiębiorstwa.
7.5 Jeśli Klient jest klientem biznesowym ma 7 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych usterek.
7.6 Jeśli Klient działa jako konsument, jest on proszony o poinformowanie firmy kurierskiej o zaistniałych uszkodzeniach w trakcie transportu oraz złożenie reklamacji u Sprzedawcy. Jeśli Klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego roszczenia prawne lub umowne dotyczące wad.
§ 8 Odpowiedzialność za wady
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wszystkie roszczenia umowne, ustawowe i deliktowe za powstałe szkody i zwrot wydatków w następujący sposób:
8.1 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z punktu prawnego:
- w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
- na podstawie gwarancji, chyba że określono inaczej,
- na podstawie gwarancji, o ile nie określono inaczej.
8.2 Jeżeli Sprzedawca nieumyślnie naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność ogranicza się do szkody typowej dla umowy, do przewidzenia szkody, o ile nie zostanie przyjęta nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z powyższą klauzulą. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na Sprzedawcę zgodnie z treścią umowy w celu osiągnięcia celu umowy, której wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy, a także jej zgodność, na której Klient może regularnie polegać.
8.3 Odpowiedzialność Sprzedającego jest wykluczona.
8.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności Sprzedawcy za pełnomocników i przedstawicieli prawnych.
§ 9 Realizacja kuponów na oferty specjalne
9.1 Kupony wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie w ramach promocji internetowych, które są ważne przez określony czas i które nie mogą być zakupione przez Klienta (zwane dalej bonami specjalnymi), mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy i tylko w trakcie określonego czasu.
9.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z oferty kuponu promocyjnego pod warunkiem, że ograniczenie jest wymienione w treści kuponu promocyjnego.
9.3 Kupony ze specjalną ofertą można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Nie można później zrealizować kuponu promocyjnego.
9.4 Niektóre kupony promocyjne można wykorzystać przy zamawianiu.
9.5 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Sprzedawca nie zwróci żadnego pozostałego salda.
9.6 Jeżeli wartość kuponu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia całkowitej kwoty zamówienia, jedna z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę może zostać wybrana do rozliczenia różnicy.
9.7 Saldo kuponu promocyjnego nie zostanie wypłacone gotówką i nie będzie ono stanowić odsetek.
9.8 Bon na ofertę specjalną nie zostanie zwrócony, jeśli Klient zapłaci za towar w całości lub części za pomocą talonu oferty specjalnej, a następnie zwraca towar zgodnie ze swoim ustawowym prawem do anulowania.
9.9 Kupon promocyjny jest przeznaczony wyłącznie dla osoby na nim wskazanej. Kupon rabatowy nie jest zbywalny. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień posiadacza bonu.
§ 10 Wykorzystanie bonów podarunkowych
10.1 Kupony, które można nabyć za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy (zwanych dalej "bonami upominkowymi"), można wykorzystać wyłącznie na stronie internetowej Sprzedającego, chyba że na bonie określono inaczej.
10.2 Bony podarunkowe i pozostały kredyt na kupony podarunkowe są wymienialne do końca trzeciego roku po zakupie.
10.3 Bony podarunkowe można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza realizacja bonów podarunkowych nie jest możliwa.
10.4 Niektóre kupony podarunkowe można wykorzystać przy zamawianiu.
10.5 Kupony podarunkowe można wykorzystywać wyłącznie do zakupu towarów, a nie do zakupu dodatkowych bonów podarunkowych.
10.6 Jeżeli wartość bonu podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia kwoty zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu uregulowania różnicy.
10.7 Saldo kuponu podarunkowego nie zostanie wypłacone w gotówce i nie spowoduje naliczenia odsetek.
10.8 Kupon podarunkowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku osoby na nim wskazanej. Kupon podarunkowy jest niezbywalny. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień posiadacza bonu.
§ 11 Prawo właściwe
11.1 Przepisy prawne Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między Sprzedawcą a Klientem, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomych towarów. Ten wybór prawa ma zastosowanie do konsumentów tylko w zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest wycofana przez obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce pobytu.
11.2 Ponadto, w odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia, niniejszy wybór prawa nie ma zastosowania do Konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i dostawa znajduj się poza Unią Europejską.
§ 12 Miejsce jurysdykcji
Jeżeli Klient jest kupcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnym funduszem prawa publicznego, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, miejscem prowadzenia działalności przez Sprzedawcę jest wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z stosunek umowny między Klientem a Sprzedawcą. Jeżeli Klient znajduje się poza terytorium Rzeczyposolitej Polskiej, miejscem prowadzenia działalności przez Sprzedawcę jest wyłączne miejsce jurysdykcji w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia dotyczące umowy mogą być przypisane do zawodu lub aktywności handlowej Klienta. Jednakże w powyższych przypadkach Sprzedawca jest uprawniony do zwracania się do właściwego sądu w siedzibie Klienta.
§ 13 Kodeks postępowania
Sprzedawca spełnia kryteria jakości Trusted Shops. Kryteria są wymienione tutaj: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf
§ 14 Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
Komisja UE zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów serwisowych obejmujących Konsumenta.
Platformę można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Sprzedawca nie jest zobowiązany uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed Konsumencką Radą Arbitrażową.

 

Zasady anulowania i formularz anulowania
Konsumenci mają prawo do unieważnienia zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną do celów, które  w przeważającej mierze nie są przypisane do handlowej lub niezależnej działalności zawodowej:
A. POLITYKA ANULOWANIA
Prawo do anulowania
Masz prawo anulować tę umowę w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.
Okres wypowiedzenia wygaśnie po upływie 14 dni od dnia, w którym nabędziesz, lub strona trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie, przejmie fizyczne posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz nas poinformować (email: info@vidian-design.com, tel. 00 48 61 6781314) o Twojej decyzji o anulowaniu tej umowy poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem).
Wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania w celu dotrzymania terminu anulowania.
SKUTKI ODWOŁANIA
Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj oferowanej przez nas standardowej dostawy) bez nieuzasadnionego opóźnienia i nie później niż czternaście dni po dniu, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o anulowaniu tej umowy. Zwrot dokonamy za pomocą tych samych środków płatności, które zostały użyte  w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym razie nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem wpłaconej kwoty, dopóki nie otrzymamy zwrotu towaru lub dostarczonego dowodu na odesłanie towarów, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.
Jesteś zobowiązany zwrócić nam towar nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałes nas o unieważnieniu umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.
Jeśli towar jest wadliwy, ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które nie są odpowiednie do wysyłki zwrotnej drogą pocztową, ze względu na ich charakter (towary dostarczane przez firmę transportową), szacuje się od 30 zł do 300 zł .
Użytkownik odpowiada tylko za obniżenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
Wyłączenie i / lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do anulowania
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez Konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w umowach dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie.
Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a ich jedyny adres zamieszkania i miejsce doręczenia znajdują się poza Unią Europejską.
Informacje ogólne
1) Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia produktu. Proszę zwrócić towar i odpowiednie akcesoria w oryginalnym opakowaniu. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Proszę nie zwracać towaru bez uiszczenia opłaty za przesyłkę.
3) Należy pamiętać, że powyższe informacje ogólne w rozdziałach 1 i 2 nie są warunkiem skutecznego wykonania Państwa prawa do anulowania.
B. Formularz anulowania
Jeśli chcesz anulować tę umowę, wypełnij i prześlij nam ten formularz:
Do
Paket24 GmbH
ul. Rzepińska 7
69-100 Słubice
Tel. 0048 61 678 13 14
E-Mail: info@vidian-design.com

Ja / my (*) niniejszym informuję / my, że ja / my (*) anuluję moją / naszą (*) umowę sprzedaży następujących towarów (*) / na dostawę następującej usługi (*),
Zamówione (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________
Nazwa Konsumenta (-ów)
Adres Konsumenta (ów)
Podpis Konsumenta (tylko jeśli ten formularz jest na papierze)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Masz pytania w sprawie pokrowców lub przebiegu transakcji?

Prosimy o kontakt!

Skontaktuj się z nami!